# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
2
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر