# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران