# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم انتظامی
2
دانشگاه علوم انتظامی
3
دانشگاه علوم انتظامی
4
دانشگاه علوم انتظامی
5
دانشگاه علوم انتظامی
6
دانشگاه علوم انتظامی
7
دانشگاه علوم انتظامی
8
دانشگاه علوم انتظامی
9
دانشگاه علوم انتظامی
10
دانشگاه علوم انتظامی