# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن مدیریت اطلاعات ایران