# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه صنعتی شاهرود
2
دانشگاه صنعتی شاهرود
3
دانشگاه صنعتی شاهرود
4
دانشگاه صنعتی شاهرود
5
دانشگاه صنعتی شاهرود
6
دانشگاه صنعتی شاهرود
7
دانشگاه صنعتی شاهرود
8
دانشگاه صنعتی شاهرود
9
دانشگاه صنعتی شاهرود
10
دانشگاه صنعتی شاهرود