# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
2
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران