# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علامه طباطبائی
2
دانشگاه علامه طباطبائی
3
دانشگاه علامه طباطبائی
4
دانشگاه علامه طباطبائی
5
دانشگاه علامه طباطبائی
6
دانشگاه علامه طباطبائی
7
دانشگاه علامه طباطبائی
8
دانشگاه علامه طباطبائی
9
دانشگاه علامه طباطبائی
10
دانشگاه علامه طباطبائی
11
دانشگاه علامه طباطبائی
12
دانشگاه علامه طباطبائی
13
دانشگاه علامه طباطبائی
14
دانشگاه علامه طباطبائی
15
دانشگاه علامه طباطبائی
16
دانشگاه علامه طباطبائی
17
دانشگاه علامه طباطبائی
18
دانشگاه علامه طباطبائی
19
دانشگاه علامه طباطبائی
20
دانشگاه علامه طباطبائی
21
دانشگاه علامه طباطبائی
22
دانشگاه علامه طباطبائی
23
دانشگاه علامه طباطبائی
24
دانشگاه علامه طباطبائی
25
دانشگاه علامه طباطبائی
26
دانشگاه علامه طباطبائی
27
دانشگاه علامه طباطبائی
28
دانشگاه علامه طباطبائی