# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه الزهرا (س)
2
دانشگاه الزهرا (س)
3
دانشگاه الزهرا (س)
4
دانشگاه الزهرا (س)
5
دانشگاه الزهرا (س)
6
دانشگاه الزهرا (س)
7
دانشگاه الزهرا (س)
8
دانشگاه الزهرا (س)
9
دانشگاه الزهرا (س)
10
دانشگاه الزهرا (س)
11
دانشگاه الزهرا (س)
12
دانشگاه الزهرا (س)
13
دانشگاه الزهرا (س)
14
دانشگاه الزهرا (س)