# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه تبریز
2
دانشگاه تبریز
3
دانشگاه تبریز
4
دانشگاه تبریز
5
دانشگاه تبریز
6
دانشگاه تبریز
7
دانشگاه تبریز
8
دانشگاه تبریز
9
دانشگاه تبریز
10
دانشگاه تبریز
11
دانشگاه تبریز
12
دانشگاه تبریز
13
دانشگاه تبریز
14
دانشگاه تبریز
15
دانشگاه تبریز
16
دانشگاه تبریز
17
دانشگاه تبریز
18
دانشگاه تبریز
19
دانشگاه تبریز
20
دانشگاه تبریز
21
دانشگاه تبریز
22
دانشگاه تبریز
23
دانشگاه تبریز
24
دانشگاه تبریز
25
دانشگاه تبریز
26
دانشگاه تبریز