# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2
دانشگاه شهید باهنر کرمان
3
دانشگاه شهید باهنر کرمان
4
دانشگاه شهید باهنر کرمان
5
دانشگاه شهید باهنر کرمان
6
دانشگاه شهید باهنر کرمان
7
دانشگاه شهید باهنر کرمان
8
دانشگاه شهید باهنر کرمان
9
دانشگاه شهید باهنر کرمان
10
دانشگاه شهید باهنر کرمان
11
دانشگاه شهید باهنر کرمان