# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5
دانشگاه علوم پزشکی تبریز