# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
3
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
4
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
5
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
6
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
7
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
8
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
9
دانشگاه آزاد اسلامی اراک