# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
9
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
10
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
11
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
12
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
13
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
14
دانشگاه علوم پزشکی شیراز