# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)