# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران