# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2
دانشگاه علوم پزشکی همدان
3
دانشگاه علوم پزشکی همدان
4
دانشگاه علوم پزشکی همدان
5
دانشگاه علوم پزشکی همدان
6
دانشگاه علوم پزشکی همدان
7
دانشگاه علوم پزشکی همدان
8
دانشگاه علوم پزشکی همدان
9
دانشگاه علوم پزشکی همدان
10
دانشگاه علوم پزشکی همدان
11
دانشگاه علوم پزشکی همدان
12
دانشگاه علوم پزشکی همدان