# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
3
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
4
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
5
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
6
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
7
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان