# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
3
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
4
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
5
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
6
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
7
دانشگاه علوم پزشکی مازندران