# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی