# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2
دانشگاه بین المللی امام خمینی
3
دانشگاه بین المللی امام خمینی
4
دانشگاه بین المللی امام خمینی
5
دانشگاه بین المللی امام خمینی
6
دانشگاه بین المللی امام خمینی
7
دانشگاه بین المللی امام خمینی
8
دانشگاه بین المللی امام خمینی
9
دانشگاه بین المللی امام خمینی
10
دانشگاه بین المللی امام خمینی
11
دانشگاه بین المللی امام خمینی
12
دانشگاه بین المللی امام خمینی
13
دانشگاه بین المللی امام خمینی