# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
3
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
4
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
5
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن