# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
3
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
5
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
6
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
7
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
8
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
9
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
10
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
11
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
12
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
13
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
14
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
15
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
16
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
17
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
18
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
19
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
20
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
21
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
22
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
23
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
24
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
25
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
26
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
27
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
28
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
29
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
30
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
31
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
32
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
33
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
34
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
35
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
36
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران