# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
3
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
4
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
5
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
6
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
7
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
8
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر