# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
2
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
3
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
4
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان