# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
2
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
3
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)