# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2
دانشگاه علوم پزشکی ایران
3
دانشگاه علوم پزشکی ایران
4
دانشگاه علوم پزشکی ایران
5
دانشگاه علوم پزشکی ایران
6
دانشگاه علوم پزشکی ایران
7
دانشگاه علوم پزشکی ایران
8
دانشگاه علوم پزشکی ایران
9
دانشگاه علوم پزشکی ایران
10
دانشگاه علوم پزشکی ایران
11
دانشگاه علوم پزشکی ایران