# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
4
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
5
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
6
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
7
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
8
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
9
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
11
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
12
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
13
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
14
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
15
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
16
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
17
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
18
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
20
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
21
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
22
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی