# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
3
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
4
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
5
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
6
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
7
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
8
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
9
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
10
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
11
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب