# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد