# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه شهید چمران
2
دانشگاه شهید چمران
3
دانشگاه شهید چمران
4
دانشگاه شهید چمران
5
دانشگاه شهید چمران
6
دانشگاه شهید چمران
7
دانشگاه شهید چمران
8
دانشگاه شهید چمران
9
دانشگاه شهید چمران
10
دانشگاه شهید چمران