# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران