# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای