# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه یزد
2
دانشگاه یزد
3
دانشگاه یزد
4
دانشگاه یزد
5
دانشگاه یزد
6
دانشگاه یزد
7
دانشگاه یزد
8
دانشگاه یزد
9
دانشگاه یزد
10
دانشگاه یزد