# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
2
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
3
دانشگاه آزاد اسلامی ساری