# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
جناب آقای دکتر علی نیازی