# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
2
دانشگاه آزاد اسلامی اهر