# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
2
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
3
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
4
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
5
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
6
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
7
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
8
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
9
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
10
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
11
دانشگاه آزاد اسلامی کرج