# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان