# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز