# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2
انجمن جامعه‌شناسی ایران
3
انجمن جامعه‌شناسی ایران