# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
2
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر