# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی