# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
2
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
3
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
4
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
5
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان