# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان