# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه شیراز
2
دانشگاه شیراز
3
دانشگاه شیراز
4
دانشگاه شیراز
5
دانشگاه شیراز
6
دانشگاه شیراز
7
دانشگاه شیراز
8
دانشگاه شیراز
9
دانشگاه شیراز
10
دانشگاه شیراز
11
دانشگاه شیراز
12
دانشگاه شیراز
13
دانشگاه شیراز
14
دانشگاه شیراز
15
دانشگاه شیراز
16
دانشگاه شیراز
17
دانشگاه شیراز
18
دانشگاه شیراز
19
دانشگاه شیراز
20
دانشگاه شیراز
21
دانشگاه شیراز
22
دانشگاه شیراز