# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
2
دانشگاه علوم پزشکی سمنان