# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی