# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی