# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشکده اطلاعات
2
دانشکده اطلاعات