# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت